Stödja arbetet med samordnad individuell planering (SIP)

SiS fick 2014 i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och landsting när de tar fram så kallade samordnade individuella planer (SIP) för ungdomar och klienter som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

SiS genomförde uppdraget genom att bland annat informera om behovet av samordnade individuella planer och erbjuda socialtjänsten stöd för att få till stånd en gemensam vårdplanering med hälso- och sjukvården.

Uppdraget redovisades i december 2014.

Det här är en samordnad individuell plan (SIP)

I både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen står det att en samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas för dem som behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården, om man bedömer att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Prioriterade grupper är barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

En samordnad individuell plan beskriver

  • vilka insatser berörd socialtjänst respektive hälso- och sjukvårdsgivare planerar för en enskild
  • hur insatserna ska samordnas
  • hur ansvaret mellan huvudmännen ska fördelas.

Planen kan innehålla åtgärder från flera aktörer, till exempel primärvård, psykiatri, beroendevård, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och skola.

Kommuner och landsting får ekonomisk ersättning för att bedöma behovet av och upprätta planer för de prioriterade grupperna.