Du är här:StartOm SiSVård av ungaSiS skola

SiS skola

Ungdomarna som vårdas hos SiS har samma rätt till skola som sina jämnåriga. Vi har utvecklat vår skolverksamhet och vet att det går att väcka motivation och lust att lära, även hos den som känner ett kompakt motstånd mot skolan. SiS skola bidrar till att ungdomarna ser och kan ta tillvara sina möjligheter.

Forskning visar att en lyckad skolgång är viktig för att barn och ungdomar ska få en gynnsam utveckling. Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar risken för framtida psykosociala problem. Till exempel så ökar risken att hamna i kriminalitet avsevärt med låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9. Goda resultat och fullständiga betyg är särskilt viktiga för utsatta barns framtidsutsikter.

Ungdomarna om sin skolsituation

Lärare som undervisar flicka sittande vid runt bord. Flera flickor syns i bakgrunden.

Alla SiS ungdomshem har skolverksamhet.

Ungdomarna som går i SiS skola har en utsatt livssituation på många sätt. De ADAD-intervjuer som görs när ungdomarna skrivs in hos SiS visar att många av dem har haft problem i skolan:

  • 51 % har fått kontinuerlig specialundervisning.
  • 40 % har varit avstängda från undervisning under längre perioder.
  • 21 % har gått om minst en årskurs i grundskolan.
  • 8 % har gått i särskola.

Många ungdomar uppger att de har svårt att hänga med, har problem med matematiken eller svårt att läsa. En majoritet säger att de har skolkat, stört de andra i klassen och haft problem med lärare.

Tre procent av de ungdomar som intervjuats uppger att de inte har några problem i skolan.

Nästan sju av tio ungdomar säger att de önskar få hjälp med sina skol- och utbildningsproblem. När de skrivs ut från institutionen tycker tre av fyra ungdomar att de har fått hjälp med skolan.

Så här fungerar SiS skola

SiS är skolhuvudman och SiS skola följer läroplanernas kursplaner och kunskapskrav. Skolinspektionen ansvarar för tillsyn och granskning. 

  • Alla ungdomshem har skolverksamhet, men på grund av ungdomshemmens olika uppdrag och de olika långa placeringstiderna kan den se olika ut.
  • SiS grundskolor har gemensam timplan om 23 timmar i veckan. Icke skolpliktiga ungdomar ska erbjudas undervisning i en omfattning som motsvarar timplanen för grundskolan.
  • Skolan har en lärartäthet som ger oss goda förutsättningar att tillgodose elevernas individuella behov.
  • Som skolhuvudman utfärdar vi betyg för de elever som når målen för undervisningen.
  • Alla SiS särskilda ungdomshem ska erbjuda undervisning under sommaren för de elever som önskar och behöver det. Erbjudandet är frivilligt för eleverna.

Samverkan med socialtjänst och skola

Ungdomarna som kommer till oss har en utsatt livssituation. Deras erfarenheter av skolan och deras skolresultat skiljer sig åt. För att vi ska kunna möta varje elevs behov arbetar vi stärka samverkan mellan SiS, socialtjänsten och skolan och hitta flexibla samverkansrutiner.

Vi har en kontinuerlig dialog med berörda professionella på regional och nationell nivå. Under 2013-2015 pågår ett projekt inom SiS med syfte att i samverkan med skola och socialtjänst utveckla och pröva en strukturerad modell för obruten skolgång och stärkt skolförankring för de ungdomar som vårdas hos SiS. Läs mer om projektet SiSam under länk i vänsterspalten.

Sidan uppdaterad den 6 mars 2015