Du är här:StartOm SiSVård av ungaSiS skola

SiS skola

Alla ungdomar på våra särskilda ungdomshem har rätt att få den utbildning de behöver, oavsett ålder, problem och tidigare skolgång. SiS skola bidrar till att ungdomarna ser och kan ta tillvara sina möjligheter.

Lärare som undervisar flicka sittande vid runt bord. Flera flickor syns i bakgrunden.

Ungdomarna på SiS särskilda ungdomshem har rätt till 23 timmar undervisning varje vecka.

Ungdomarna som går i SiS skola tillhör oftast grund- eller gymnasieskolan, men ibland även särskolan. Åldrarna varierar mellan 13 och 20 år. De har en utsatt livssituation på många sätt. Många har haft problem i skolan. Det har lett till att ungdomarna har en negativ självbild, är skoltrötta och inte tror att de har förmågan att lära sig. Struktur, trygghet och relationsskapande är viktiga byggstenar i lärandesituationen.

Vad säger forskningen?

Forskning visar att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Den som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan löper stor risk att få psykosociala problem. Goda resultat och fullständiga betyg är särskilt viktiga för utsatta barns framtidsutsikter.

Vad vill ungdomarna?

Drygt hälften av alla ungdomar som blir inskrivna vill ha hjälp med sin utbildning. När de skrivs ut från institutionen tycker ungefär tre av fyra ungdomar att de har fått hjälp med skolan.

Så här fungerar SiS skola

SiS är skolhuvudman och vår skola är en del av de särskilda utbildningsformerna som regleras i skollagen. Skolan lyder under samma lagar och förordningar som andra grundskolor, gymnasieskolor och särskolor, men den har också en egen förordning och interna riktlinjer.

  • Alla ungdomshem har skolverksamhet, men på grund av ungdomshemmens olika uppdrag och de olika långa placeringstiderna kan den se olika ut.
  • SiS skolor har en ramtimplan för grundskolan som ger eleven rätt till 23 timmars undervisning i veckan.
  • Alla icke skolpliktiga ungdomar ska erbjudas undervisning i en omfattning som motsvarar SiS timplan för grundskolan. 
  • Skolan följer läroplanens kunskapskrav och har en lärartäthet som ger oss goda förutsättningar att tillgodose elevernas individuella behov.
  • Eleverna får så långt det är möjligt betyg. De elever som inte når upp till målen får skriftliga omdömen.

Skola sommartid

Alla SiS särskilda ungdomshem ska erbjuda undervisning under sommaren för de elever som önskar och behöver det. Erbjudandet är frivilligt för eleverna.

Skolundervisning under sommaren är en möjlighet för elever som har låga betyg eller saknar betyg på grund av frånvaro eller elever som har problem med vissa ämnen och inte når målen. Elever som har börjat en kurs eller ett ämne kan också slutföra studierna vilket ger dem bättre förutsättningar att börja läsa en ny kurs eller utbildning i hemkommunen efter utskrivning.

Precis som för sommarskola i kommunal regi kan upplägget variera mellan SiS skolor, beroende på elevernas behov och motivation. Omfattningen kan variera, från några dagar till flera veckor, från lektioner en del av dagen till hela skoldagar.

Skärpta behörighetskrav för lärare

SiS omfattas av de kraven på legitimation för lärare. Behörighetskraven reglerar vilken skolform läraren får undervisa i, liksom vilken årskurs och vilka ämnen. De skärpta behörighetskraven innebär en stor utmaning för vår skolverksamhet som är geografiskt spridd och har förhållandevis små enheter.

För att möta de skärpta behörighetskraven har SiS gjort en behörighets- och kompetensinventering. Alla ungdomshem har upprättat individuella kompetensutvecklingsplaner för varje lärare så att de ska kunna få lärarexamination eller utökad behörighet.

Samverkar med socialtjänst och skola

Ungdomarna som kommer till oss har en utsatt livssituation. Deras erfarenheter av skolan och deras skolresultat skiljer sig åt. För att vi ska kunna möta varje elevs behov måste vi stärka samverkan mellan SiS, socialtjänsten och skolan och hitta flexibla samverkansrutiner.

Vi har en kontinuerlig dialog med berörda professionella på regional och nationell nivå. Under 2013-2015 pågår ett projekt inom SiS med syfte att i samverkan med skola och socialtjänst utveckla och pröva en strukturerad modell för obruten skolgång och stärkt skolförankring för de ungdomar som vårdas hos SiS. Läs mer om projektet SiSam under länk i vänsterspalten.

Ledning, samordning och tillsyn

  • Institutionschefen är chef över den skolverksamhet han eller hon har uppdraget att genomföra och chef över lärarna i enlighet med uppdraget.
  • SiS har ett centralt skolråd som samordnar myndighetens gemensamma skolfrågor.
  • SiS skola står under tillsyn av Skolinspektionen.

Sidan uppdaterad den 20 februari 2014